Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Všeobecné obchodné podmienky

   

  1. Všeobecné ustanovenia

  1.     Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Migoli s.r.o., so sídlom Sekčovská 783/46, 086 41 Raslavice, IČO: 50657810, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33878/P (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke Domov (topmarketdeals.com) ako  elektronického obchodu predávajúceho.


  Kontaktné údaje predávajúceho:

  E-mail: info@migoli.sk

  Telefón: +421 948 110 785

   

  2.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

  3.     Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

  4.     Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu Domov (topmarketdeals.com), ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dostupnosť tovaru  a doba jeho dodania je uvedená pri každom produkte, pred jeho objednaním.

  5.     Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.  Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

  6.     Podnikateľom sa rozumie:

  ·       osoba zapísaná v obchodnom registri,

  ·       osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia

  ·       osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

  ·       osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

  7.     Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

  2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  1.     Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho.

  2.     Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

  3. Práva a povinnosti predávajúceho

  1.     Predávajúci je povinný:

  a)     dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,  termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

  b)      zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

  c)     odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

  2.     Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

  4. Práva a povinnosti kupujúceho

  1.     Kupujúci je povinný:

  a)     prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

  b)     zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

  c)     nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

  d)     potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

  2.     Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

  5. Dodacie a platobné podmienky

  1.     Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke Domov (topmarketdeals.com) elektronického obchodu predávajúceho.

  2.     Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

  3.     Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

  4.     Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

  5.     Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

  6.     V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

  7.     Kupujúcemu odporúčame skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, hneď po jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, odporúčame mu túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru odporúčame vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť podľa možností potvrdí dopravca. Zaslanie takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu následne pomôže predávajúcemu vyhodnotiť zodpovednosť za poškodenie zásielky a poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

  8.     Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to spôsobom, ktorý si kupujúci zvolí.

  9.     Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

  10.  Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  a)     platba v hotovosti pri prevzatí tovaru v mieste podnikania podnikateľa,

  b)     platba vopred bankovým prevodom,

  c)     na dobierku pri doručení tovaru.

  6. Kúpna cena

  1.     Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky, prípadne platobnou kartou.

  2.     Cena objednávky je po jej odoslaní kupujúcim záväzná a nemenná.

  3.     V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

  4.     Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

  5.     V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

  6.     Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

  7.     Všetky zľavy sú limitujúce. Je možné uplatniť iba 1 zľavu, v prípade viacerých zliav sa za platnú považuje vždy vyššia zľava.

  7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  1.     Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

  2.     Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

  8. Reklamačný poriadok

  1.     Reklamačný poriadok, ktorým sa riadi reklamačné konanie nájdete tu: Domov (topmarketdeals.com)

  9. Osobné údaje a ich ochrana

  1.     Ochrana osobných údajov je u nás zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

  2.     Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke v sekcii Ochrana osobných údajov v dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov.

  10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1.     Kupujúci má právo v súlade so zákonom 102/2014 Z.z., podľa §7 ods. 1, O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 10.2. VOP.

  2.     Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 10.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

  a)     kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

  b)     ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú na stránke Domov (topmarketdeals.com) v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  - tovar musí byť zabalený v akomkoľvek ochrannom obale, vhodnom na jeho doručenie predávajúcemu
  - tovar nesmie byť použitý
  - tovar nesmie byť poškodený
  - tovar musí byť kompletný aj s visačkami (vrátane pribalového letáku, darčekových predmetov a pod.)
  - tovar zašlite spolu s vyplneným formulárom, ktorý nájdete na stránke Domov (topmarketdeals.com) v sekcii Výmena/ vrátenie tovaru.

  3.     Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.

  4.     Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, zabalený a v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúcu čiastku.

  5.     Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme bezodkladne prevodom na Váš účet alebo najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.
  Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

  6.     Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

  7.     Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

  11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

  1.     V prípade spotrebiteľského sporu týkajúceho sa predaja nášho tovaru alebo poskytovanie našich služieb je pre alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu príslušná Slovenská obchodná inšpekcia - www.soi.sk ("SOI"), na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom akéhokoľvek spotrebiteľského sporu. Môžete využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) u tovaru zakúpeného cez internet tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Môžu vznikať aj ďalšie tzv. poverené osoby / subjekty k alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov, u ktorých je možné tiež mimosúdne riešenie zahájiť.

  2.     Postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľského sporu je taký, že sa začína na návrh spotrebiteľa u SOI (prípadne inej poverenej osoby), ktorá musí obsahovať

  a) identifikačné údaje strán sporu (Vaše a naše),
  b) úplné a zrozumiteľné opísanie rozhodujúcich skutočností (čo je sporné),
  c) označenie, čoho sa navrhovateľ (Vy) domáha (napr. vrátenie kúpnej ceny, výmeny tovaru a pod.),
  d) dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. prvá reklamácie),
  e) vyhlásenie, že vo veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský nález a nebola uzavretá dohoda strán v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu a ani nebolo začaté konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu podľa tohto zákona,
  f) dátum a podpis navrhovateľa (Váš).

  3.     K návrhu sa priloží doklad o skutočnosti, že sa navrhovateľovi nepodarilo spor vyriešiť priamo (napríklad naše korešpondencie a pod.), a ďalšie písomnosti potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii. K návrhu sa priloží plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený na základe plnej moci. Návrh možno podať najmä písomne, ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom emailu ars@soi.sk.

  4.     Spotrebiteľ sa môže obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €.

  5.     Navrhovateľ (Vy) môže podať návrh u SOI alebo iného povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. odstúpenie od zmluvy / reklamácie).

  6.     Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu musí byť ukončené do 90 dní od jeho začatia. U zvlášť zložitých sporov možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane.

  7.     Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu končí

  a) uzavretím dohody strán sporu (dobrovoľné),
  b) vydaním odôvodneného stanoviska,
  c) odložením návrhu (napr.  spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu),
  d) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
  e) zánikom bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
  f) vyčiarknutím oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

  8.     Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sa nespoplatňuje. Náklady spojené s alternatívnom riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

  9.     SOI alebo poverený subjekt stanovuje pravidlá pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorými podrobnejšie upraví postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov tak, aby bola v súlade so zákonnými pravidlami.

  10.  V prípade, že alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu sa samozrejme vždy môžete obrátiť na súd. Samozrejme tiež nemusíte ani možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť (možno to však samozrejme vždy odporučiť) a môžete sa s riešením spotrebiteľského sporu priamo obrátiť na príslušný súd.

  12. Záverečné ustanovenia

  1.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  2.     V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

  3.     V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

  4.     Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

  5.     Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

  6.     Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

  7.     Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

  13. Orgánom dozoru je: 

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
  Odbor výkonu dozoru
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
  Tel. č.: 051/ 7721 597
  Fax č.: 051/ 7721 596
  E-mail: 
  pr@soi.sk

   

  Objednaním tovaru z webu Domov (topmarketdeals.com) potvrdzujem, že súhlasím s obchodnými podmienkami.